شرکت زرین غزال

شرکت زرین غزال

English

کسب عنوان واحد شایسته تقدیر 1402

در همایشی که در روز بیست و هفتم مهر ماه به مناسب روز جهان استاندارد برگزار شد، شرکت زرین غزال(دایتی و آپادا) مفتخر به دریافت عنوان واحد تولیدی شایسته تقدیر گردید. همچنین مدیران  شرکت زرین غزال نیز موفق به دریافت عنوان مدیر کنتل کیفی نمونه استانی را دریافت نمودند.