شرکت زرین غزال

English

 946 میلی لیتری: 6 عدد در شل

 800 میلی لیتری: 15 عدد در سبد