شرکت زرین غزال

English

 946 میلی لیتری:  6 عدد در شل