شرکت زرین غزال

English

230 میلی لیتری: 12 عدد در شل

 946 میلی لیتری:  6 عدد در شل