شرکت زرین غزال

English

200 میلی لیتری:  27 عدد در شل