شرکت زرین غزال

English

700 گرمی: 12 عدد در سبد

1200 گرمی: 6 عدد در سبد

1250 گرمی: 6 عدد در سبد

2000 گرمی: 6 عدد در سبد