شرکت زرین غزال

English

90 گرمی: 72 عدد در کارتن/ 70 عدد در سبد

500 گرمی: 12 عدد در سبد

900 گرمی: 12 عدد در سبد

1200گرمی: 6 عدد در سبد

1250گرمی: 6 عدد در سبد

2000 گرمی: 6 عدد در سبد