شرکت زرین غزال

English

400 گرمی: 20 عدد در سبد

900 گرمی: 12 عدد در سبد

1300 گرمی: 9 عدد در سبد

1500 گرمی: 6 عدد در سبد

1800 گرمی: 7 عدد در سبد