شرکت زرین غزال

English

230 میلی لیتری: 12 عدد در شل

260میلی لیتری: 36 عدد در شل

1500میلی لیتری: 6 عدد در شل