شرکت زرین غزال

English

 

1500میلی لیتری: 6 عدد در شل

2500 میلی لیتری: 4 عدد در سبد

3500 میلی لیتری: 4 عدد در سبد