شرکت زرین غزال

English

10 گرمی: 100 عدد در کارتن 

15 گرمی: 100 عدد در کارتن

50 گرمی: 60 عدد در کارتن 

100 گرمی: 30 عدد در کارتن