شرکت زرین غزال

English

100 گرمی: 32 عدد در کارتن

200 گرمی: 24 عدد در کارتن

800 گرمی:  12عدد در سبد