شرکت زرین غزال

English

180 گرمی: 36 عدد در کارتن 

300 گرمی: 24 عدد در کارتن